Esteu aquí

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és un instrument de planificació territorial que esdevé l'eina principal d'actuació que possibilita i justifica estratègies de creixement i canvis al municipi i a tot el Terme Municipal.

Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona:

2007/1546 - AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS 

Anunci

El Ple de l'Ajuntament d'Ulldemolins, en data 24 de gener de 2007, va acordar el següent:

1r. Aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal d'Ulldemolins, l'informe mediambiental i tota la documentació que forma part de l'esmentat Pla.
2n. Obrir un període d'informació pública per un termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en dos dels diaris de més divulgació als efectes de possibles al·legacions, així com, donar audiència als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla, simultàniament als tràmits precedents.
3r. Suspendre pel termini d'un any la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits que es detallen en el plànol annex, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic del sòl i que són identificats al plànol de delimitació que s'incorpora al present acord. 
4t. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Ulldemolins, 30 de gener de 2007. --- L'alcaldessa, Misericòrdia Montlleó Domènech.